Narva rendilepingu üldandmed

Käesolev äripinna üürileping (“Leping”) on sõlmitud 27.08.2012 aastal järgmiste poolte vahel: (1) Kerese Keskus OÜ (edaspidi “Üürileandja”), registrikood: 11346090, aadress: Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti, mida esindab volitatud esindaja Martin Lehtla ja (2) Mittetulundusühing Tiia Võhma Keeltekool (edaspidi “Üürnik”), registrikood 80175877, aadress Energia 4, Narva, 20304, mida esindab juhatuse liige Tiia Võhma. (edaspidi koos “Pooled” ja eraldi “Pool”)

Võttes arvesse, et: (A) Üürileandja on kinnistu asukohaga Narva linn Kerese 3, Kosmonaudi 4 (registriosa nr 2491109) omanik; (B) Üürnik soovib võtta tähtajaliselt ning tasu eest kasutusse kaubanduskeskuses asuvad pinnad; on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

1. LEPINGU ERITINGIMUSED

1.1. Lepingu ese Lepingu esemeks on Narva linnas Kerese 3 , Kosmonaudi 4, Narva asuvas hoone (edaspidi “Hoone”) III korrusel paiknev äriruum üldpinnaga 44 m2 (edaspidi: “Ruumid”), mille asukoht ja piirid on näidatud Lisas 1 toodud plaanil.

1.2. Kasutusotstarve

1.2.1. Ruume võib kasutada üksnes keeltekoolina.

1.2.2. Üürnik kohustub kasutama Ruume ülaltoodud eesmärgil alljärgnevatel aegadel:

E – R 09.00 – 21.00

L 09.00 – 21.00

P 09.00 – 21.00

või ajutiselt eelnevalt Üürileandjaga kooskõlastatult teistel aegadel, vastasel juhul tasuma Üürileandja nõudmisel leppetrahvi kahe päeva üürisumma iga päeva eest, mil kliente kokkulepitud aegadel ei teenindatud.

1.3. Lepinguperiood

1.3.1. Leping jõustub alates Üürniku poolt p. 10 kohase tagatise esitamise kohustuse nõuetekohasest täitmisest (s.o tagatissumma Üürileandjale laekumisest või garantii esitamisest). Juhul, kui Üürnik hilineb tagatise esitamisega, on Üürileandjal õigus otsustada, kas Leping jõustub, või mitte. Juhul, kui Üürileandja ei teata Üürnikule [10 ] päeva jooksul tagatise esitamisest, et ta ei soovi Lepingu jõustumist, siis loetakse Leping jõustunuks.

1.3.2. Leping on sõlmitud tähtajaliselt Lepinguperioodiks 27.08.2012 – 31.12.2022.

 

 

 

Tartu rendilepingu üldandmed

Kaarsilla Kinnisvara OÜ, äriregistrikood 10081732, aadress Ülikooli 2A, 51003 Tartu, mida esindab juhatuse liige Made Vares, edaspidi nimetatud “üürileandja,”

ja

MTÜ Tiia Võhma Keeltekool, äriregistrikood 80175877, aadress Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 3-307, 20309, mida esindab juhatuse liige Tiia Võhma, isikukood 46505102219, edaspidi nimetatud “üürnik,

edaspidi eraldi ja koos nimetatud ka “pool” või “pooled”, on sõlminud käesoleva äriruumide üürilepingu, edaspidi nimetatud „leping,“ alljärgnevas:

1 LEPINGU ÜLDSÄTTED

1.1 Üürileandja on Tartu linnas Turu 34B asuva kinnisasja, millel asub ärihoone, edaspidi nimetatud „hoone,“ omanik. Üürnik on teinud üürileandjale ettepaneku hoones äriruumide üürimiseks.

  1. LEPINGU ESE

2.1 Üürileandja kohustub andma tähtajatult ja tasu eest üürnikule kasutamiseks hoone 2. korrusel asuvad äriruumid nr 217, pindalaga 26,3m2, edaspidi koos või eraldi nimetatud “ruumid,” vastavalt lepingu tingimustele ning üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu lepingus sätestatud korras. Ruumide asukoht hoones on märgitud punase joonega plaanil, mis on lepingu lisa 1.

2.2 Ruumid on ette nähtud kasutamiseks bürooruumidena. Üürnik avaldab, et ta on hoone, kinnisasja (välisterritooriumi) ja ruumid enne lepingule allakirjutamist põhjalikult üle vaadanud ning kinnitab, et ruumid vastavad tema vajadustele ning on lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis. Vajadusel viib üürnik ruumid ise omal kulul tema majandustegevuseks vajalikku ja sobivasse seisundisse, muu hulgas vastavusse kõikide selleks kehtestatud nõuetega.

2.3 Pooled on kokku leppinud, et ruumides üürniku majandustegevuseks vajalike mistahes lubade või nõusolekute (sh tegevusluba) jmt. saamine, samuti üürniku majandustegevusest tulenevalt ruumide kasutamiseks vajalike mistahes tingimuste või nõuete täitmine, samuti ruumide kasutamiseks vajalike nõusolekute või lubade saamise tingimused ei kuulu lepingu sõlmimise aluseks olevate asjaolude hulka ning üürileandja ei kanna nende saamise riski ega vastuta eelnimetatud tingimuste täitmise eest. Eelnimetatu on üürniku risk.

3 LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPPEMINE

3.1 Leping jõustub lepingu allakirjutamisest.

3.2 Leping on tähtajatu.