ÄRIPINNA ÜÜRILEPING (üldandmed)

Käesolev äripinna üürileping (“Leping”) on sõlmitud 27.08.2012 aastal järgmiste poolte vahel: (1) Kerese Keskus OÜ (edaspidi “Üürileandja”), registrikood: 11346090, aadress: Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti, mida esindab volitatud esindaja Martin Lehtla ja (2) Mittetulundusühing Tiia Võhma Keeltekool (edaspidi “Üürnik”), registrikood 80175877, aadress Energia 4, Narva, 20304, mida esindab juhatuse liige Tiia Võhma. (edaspidi koos “Pooled” ja eraldi “Pool”)

Võttes arvesse, et: (A) Üürileandja on kinnistu asukohaga Narva linn Kerese 3, Kosmonaudi 4 (registriosa nr 2491109) omanik; (B) Üürnik soovib võtta tähtajaliselt ning tasu eest kasutusse kaubanduskeskuses asuvad pinnad; on Pooled kokku leppinud alljärgnevas:

1. LEPINGU ERITINGIMUSED

1.1. Lepingu ese Lepingu esemeks on Narva linnas Kerese 3 , Kosmonaudi 4, Narva asuvas hoone (edaspidi “Hoone”) III korrusel paiknev äriruum üldpinnaga 44 m2 (edaspidi: “Ruumid”), mille asukoht ja piirid on näidatud Lisas 1 toodud plaanil.

1.2. Kasutusotstarve

1.2.1. Ruume võib kasutada üksnes keeltekoolina.

1.2.2. Üürnik kohustub kasutama Ruume ülaltoodud eesmärgil alljärgnevatel aegadel:

E – R 09.00 – 21.00

L 09.00 – 21.00

P 09.00 – 21.00

või ajutiselt eelnevalt Üürileandjaga kooskõlastatult teistel aegadel, vastasel juhul tasuma Üürileandja nõudmisel leppetrahvi kahe päeva üürisumma iga päeva eest, mil kliente kokkulepitud aegadel ei teenindatud.

1.3. Lepinguperiood

1.3.1. Leping jõustub alates Üürniku poolt p. 10 kohase tagatise esitamise kohustuse nõuetekohasest täitmisest (s.o tagatissumma Üürileandjale laekumisest või garantii esitamisest). Juhul, kui Üürnik hilineb tagatise esitamisega, on Üürileandjal õigus otsustada, kas Leping jõustub, või mitte. Juhul, kui Üürileandja ei teata Üürnikule [10 ] päeva jooksul tagatise esitamisest, et ta ei soovi Lepingu jõustumist, siis loetakse Leping jõustunuks.

1.3.2. Leping on sõlmitud tähtajaliselt Lepinguperioodiks 27.08.2012 – 31.12.2022.