Narva rendilepingute üldandmed

Kontoriruumi leping

Kerese Keskus OÜ (edaspidi “Üürileandja”), registrikood 11346090, aadress Tartu mnt
2, Tallinn, 10145, kelle volitatud esindajana tegutseb Anneli Mänd
ja
Mittetulundusühing TIIA VÕHMA KEELTEKOOL (edaspidi “Üürnik”), registrikood
80175877, aadress Kerese 3 - 307, Narva, 20309, kelle esindajana tegutseb juhatuse liige
Tiia Võhma (edaspidi Üürileandja ja Üürnik koos “Pooled” ja eraldi “Pool”)
Üürileandja ja Üürnik edaspidi koos nimetatud “Pooled” ja eraldi “Pool”,
võttes arvesse, et
- Üürileandja on Narvas, Kerese 3/Kosmonaudi 4 asuva hoone (edaspidi „Hoone“)
omanik;
sõlmivad käesoleva äriruumi üürilepingu (edaspidi „Leping“), alljärgnevas:
1. LEPINGU ESE JA ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu esemeks on Narvas, Kerese 3/Kosmonaudi 4 asuva Hoone III korrusel
paiknev Ruum, mille täpne asukoht on tähistatud Lepingu lisaks 1 oleval plaanil
rohelisega.
1.2. Ruum on Üürniku valdusse ja kasutusse antud 01.01.2020.a. Üürnik kinnitab, et ta
on Ruumiga põhjalikult tutvunud, see vastab Ruumi Lepingujärgse kasutamise
seisundile ning tal puuduvad Ruumiga seoses Üürileandjale mistahes nõuded ja
pretensioonid.
1.3. Üürnik kohustub Ruumi kasutama kooskõlas Lepingu tingimustega.
1.4. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust, Lepingu sõlmimisel olemasolevatest
Lepingu lisadest ja pärast Lepingu sõlmimist Poolte poolt alla kirjutatud Lepingu
dokumentide muudatustest ja täiendustest.
2. PINNA KASUTAMISE OTSTARVE
2.1. Pinda võib kasutada üksnes büroona. Ruumi kasutusotstarvet võib muuta üksnes
Üürileandja kirjalikul loal.
2.2. Üürileandja kohustub võimaldama Üürnikul takistamatult kasutada Ruumi vastavalt
Lepingu tingimustele ning mitte sekkuma tema tegevusse.

 

Õppeklassi leping

Käesoleva () ruumide rendilepingu (edaspidi nimetatud „Leping”) on sõlminud ühelt
poolt MTÜ Tiia Võhma Keeltekool, äriregistri registrikood 80175877, asukoha aadress
Kerese 3 – 307, 20309 Narva, keda esindab seaduse alusel juhatuse liige Tiia Võhma,
elukoht Aleksandri 12 – 13, 51004 Tartu, isikukood 46505102219 (edaspidi nimetatud
“Rentnik”) ning
teiselt poolt ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE, mis tegutseb Narva
Õigeusu Gümnaasiumi kaudu, aadress Grafovi 4, 20308, Narva, Ida-Virumaa, keda
esindab seaduse alusel gümnaasiumi direktor Tatjana Babanskaja (edaspidi nimetatud
“Rendileandja”), kes on kokku leppinud alljärgnevas:
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Lepingu esemeks on Narva Õigeusu Gümnaasiumi ruum üldpinnaga 40 m2.
1.2. Lepinguga Rendileandja annab ja Rentnik võtab tasu eest kasutamiseks alates 01.11.2021
kuni 31.05.2022.a ajaks.
1.3. Rendileandja esitab arve Rentnikule.
1.5. Rentnik ja Rendileandja saavad igal ajal garantii tühistada esimese ühepoolse kirjaliku nõude
esitamisel garantii andjale, mis sisaldab rikutud kohustuse kirjeldust.

 

 

 

Tartu rendilepingu üldandmed

Kaarsilla Kinnisvara OÜ, äriregistrikood 10081732, aadress Ülikooli 2A, 51003 Tartu, mida esindab juhatuse liige Made Vares, edaspidi nimetatud “üürileandja,”

ja

MTÜ Tiia Võhma Keeltekool, äriregistrikood 80175877, aadress Ida-Viru maakond, Narva linn, P. Kerese tn 3-307, 20309, mida esindab juhatuse liige Tiia Võhma, isikukood 46505102219, edaspidi nimetatud “üürnik,

edaspidi eraldi ja koos nimetatud ka “pool” või “pooled”, on sõlminud käesoleva äriruumide üürilepingu, edaspidi nimetatud „leping,“ alljärgnevas:

1 LEPINGU ÜLDSÄTTED

1.1 Üürileandja on Tartu linnas Turu 34B asuva kinnisasja, millel asub ärihoone, edaspidi nimetatud „hoone,“ omanik. Üürnik on teinud üürileandjale ettepaneku hoones äriruumide üürimiseks.

  1. LEPINGU ESE

2.1 Üürileandja kohustub andma tähtajatult ja tasu eest üürnikule kasutamiseks hoone 2. korrusel asuvad äriruumid nr 217, pindalaga 26,3m2, edaspidi koos või eraldi nimetatud “ruumid,” vastavalt lepingu tingimustele ning üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu lepingus sätestatud korras. Ruumide asukoht hoones on märgitud punase joonega plaanil, mis on lepingu lisa 1.

2.2 Ruumid on ette nähtud kasutamiseks bürooruumidena. Üürnik avaldab, et ta on hoone, kinnisasja (välisterritooriumi) ja ruumid enne lepingule allakirjutamist põhjalikult üle vaadanud ning kinnitab, et ruumid vastavad tema vajadustele ning on lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis. Vajadusel viib üürnik ruumid ise omal kulul tema majandustegevuseks vajalikku ja sobivasse seisundisse, muu hulgas vastavusse kõikide selleks kehtestatud nõuetega.

2.3 Pooled on kokku leppinud, et ruumides üürniku majandustegevuseks vajalike mistahes lubade või nõusolekute (sh tegevusluba) jmt. saamine, samuti üürniku majandustegevusest tulenevalt ruumide kasutamiseks vajalike mistahes tingimuste või nõuete täitmine, samuti ruumide kasutamiseks vajalike nõusolekute või lubade saamise tingimused ei kuulu lepingu sõlmimise aluseks olevate asjaolude hulka ning üürileandja ei kanna nende saamise riski ega vastuta eelnimetatud tingimuste täitmise eest. Eelnimetatu on üürniku risk.

3 LEPINGU JÕUSTUMINE JA LÕPPEMINE

3.1 Leping jõustub lepingu allakirjutamisest.

3.2 Leping on tähtajatu.