Tartu rendilepingu üldandmed

ÜÜRILEPING nr. 894
Tartus 21. september 2022.a.

Kaanoni Investeeringute OÜ, äriregistrikood 11203249, keda esindab volitatud esindaja haldusjuht, hr. Peeter Saul (edaspidi Üürileandja), ühelt poolt ja MTÜ Tiia Võhma keeltekool, reg nr. 80175877, keda esindab Tiia Võhma (edaspidi Üürnik), teiselt poolt, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevatel tingimustel.
Lepingus käsitletavaks Kolmandaks Pooleks lugeda igat füüsilist või juriidilist isikut, kes ei ole käesoleva lepingu Pooleks.

 

1. LEPINGU OBJEKT

1.1. Üürileandja annab Lepingus toodud tingimustel ja tähtaja jooksul Üürniku kasutusse Tartus,
Betooni 9 asuvas ärihoones IV korrusel (ruumid nr. 403) paiknevad äriruumid pinnaga kokku 9,3 m² (edaspidi nimetatud “Lepingu objekt” või “Ruumid”).

1.2. Üürileandja annab Ruumid Üürnikule üle hiljemalt 01.11.2022.a.

 

2. LEPINGU TÄHTAEG

2.1 Käesolev leping on sõlmitud tähtajatult.

 

3. ÜÜR

3.6.1 Üürnikul on võimalus kasutada hoones olevaid vabu õppeklasse vastavalt eelregistreerimisele.