KOOLITUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED MTÜ TIIA VÕHMA KEELTEKOOLIS

I ÜLDSÄTTED

1.1 MTÜ Tiia Võhma Keeltekool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute

koolituse seadusest, erakooli põhikirjast, erakooli õppekorralduse alustest ning pedagoogilistest normidest.

1.2 MTÜ Tiia Võhma Keeltekool korraldab täiskasvanutele suunatud vabahariduslikku koolitust

keelekursuste näol.

II ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Koolitus toimub keeleklassis, mis vastab tervisekaitsenõuetele ning kus on olemas vajalikud õppevahendid.

2.2 Koolitusrühma suurus oleneb tasemest. Õppijakesksus tagatakse kogu õppeaja jooksul.

III ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kõik rakendatavad õppekavad on kinnitatud tegevusloaga

IV PÄDEVUSNÕUDED KOOLITAJATELE

4.1 Erakooli õpetajatel on erialane kõrgharidus ja vähemalt 10-aastane töökogemus täiskasvanute õpetamisel.

4.2 Tööle antakse hinnang riiklike tasemeeksamite tulemuste põhjal ja tagasiside toel.

V TAGASISIDE KOGUMISE KORD

5.1 Õppijad täidavad koolituse lõppedes tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule ja korraldusele ning koolitajale. Samas on võimalik kogu kursuse vältel teha parendusettepanekuid. Tagasiside vormistatakse kirjalikult paberkandjal.

5.2 Erakooli juhatus ja õpetajatekogu analüüsivad saadud arvamusi-ettepanekuid ja võtavad vajadusel tarvitusele parendusabinõud.