Kursuste lühikirjeldus

kursus

sihtrühm

eeltingimus

kursuse eesmärk

kursuse lõpuks omandatu

ALGAJA KEELEKASUTAJA

sissejuhatav kursus

Inimesed, kes pole eesti keelt kunagi õppinud ega eesti keelega kokku puutunud

pole

Anda ülevaade hääldusest, käänamisest, pööramisest, lihtlause ehitusest. Õppida ära 300 sagedamat sõna eesti keeles, põhi- ja järgarvud, küsisõnad. Osata kirjutada kirjatähtedega ja vastata lihtsamatele küsimustele isiku kohta

Sõnavara – 500 sõna, eristab käänd- ja pöördsõnu,oskab loendada nii põhi- kui ka järgarvsõnu, saab aru lihtsamatest küsimustest

ALGAJA KEELEKASUTAJA

põhikursus

Eesti keelt veidi valdavad inimesed

vähesed algteadmised keelest

Suurendada kasutatavat sõnavara 2000  sõnani, harjutada toimetulemist keelekeskkonnas tavapärasemates olukordades

Sõnavara – 2000 sõna, oskus ennast erinevatel teemadel nii suuliselt kui ka  kirjalikult väljendada, mõista vestluskaaslast lihtsamates tuttavates olukordades

ALGAJA KEELEKASUTAJA

eksamikursus

Eesti keelt algaja keelekasutaja tasemel valdavad inimesed, kel on kavas tasemeeksamile minna

algteadmised eesti keelest

Valmistada ette A2-taseme eksamiks

On saadud ülevaade eksamiosadest, oskab kirjutada teateid ning loovtöid, mõistab kuulamisülesandeid, kirjeldab nähtut, esitab teemakohaseid küsimusi, saab hakkama lugemisülesannetega

ISESEISVA KEELEKASUTAJA VILUMATUTE TASEME (B1)
  põhikursus

Eesti keelt algaja keelekasutaja tasemel valdavad inimesed, kel on sooritatud A2-tasemeeksam ning kes soovivad oma keeleõpinguid jätkata

sooritatud

A2-taseme keeleeksam

Suurendada kasutatavat sõnavara 4000 sõnani, harjutada toimetulemist keelekeskkonnas igapäevastes olukordades

Sõnavara – 4000 sõna, oskus ennast erinevatel teemadel nii suuliselt kui ka  kirjalikult väljendada, mõista vestluskaaslast, oskus kuulda

ISESEISVA KEELEKASUTAJA VILUMATUTE TASEME (B1)
  eksamikursus

iseseisva keelekasutaja põhikursuse läbinud inimesed, kel on kavas sooritada B1-tasemeeksam ning kes soovivad oma keeleõpinguid jätkata

sooritatud

A2-taseme keeleeksam ja läbitud B1-taseme põhikursus

Valmistada ette B1-taseme eksamiks

On saadud ülevaade eksamiosadest, oskab kirjutada teateid, isiklikke kirju ning loovtöid, mõistab kuulamisülesandeid, kirjeldab nähtut, esitab teemakohaseid küsimusi, väljendab oma arvamust, põhjendab napisõnaliselt seisukohti, saab hakkama lugemisülesannetega

ISESEISVA KEELEKASUTAJA VILUMATUTE TASEME (B1)
  eksamikursus kordajatele

iseseisva keelekasutaja põhikursuse ja eksamikursuse läbinud inimesed, kes on  sooritanud B1-tasemeeksami, aga soovivad oma sooritustulemust parandada

läbitud B1-taseme põhikursus ja sooritatud

B1-taseme keeleeksam

Kinnistada B1-taseme keelepädevust ja valmistada ette B1-taseme eksamiks

On saadud ülevaade eksamiosadest, oskab kirjutada teateid, isiklikke kirju ning loovtöid, mõistab kuulamisülesandeid, kirjeldab nähtut, esitab teemakohaseid küsimusi, väljendab oma arvamust, põhjendab napisõnaliselt seisukohti, saab hakkama lugemisülesannetega

ISESEISVA KEELEKASUTAJA VILUMATUTE TASEME (B1)
  7.-9. klassi erikursus

eesti keelt teise keelena õppivad 7.-9.klassi õpilased

üldhariduskooli

7.-9. klassi õpilane

Suurendada kasutatavat sõnavara 4000 sõnani, harjutada toimetulemist keelekeskkonnas igapäevastes olukordades

Sõnavara – 4000 sõna, oskus ennast erinevatel teemadel nii suuliselt kui ka  kirjalikult väljendada, mõista vestluskaaslast

ISESEISVA KEELEKASUTAJA EDASIJÕUDNUTE TASEME (B2)
  põhikursus

Eesti keelt iseseisva keelekasutaja B1-tasemel valdavad inimesed, kel on sooritatud B1-tasemeeksam  ning  kes soovivad oma keeleõpinguid jätkata

sooritatud

B1-taseme keeleeksam

Suurendada kasutatavat sõnavara 6000 sõnani, aidata omandada  keeleteadmised toimetulemiseks  keelekeskkonnas igas olukorras

Sõnavara – 6000 sõna, oskus ennast erinevatel teemadel nii suuliselt kui ka  kirjalikult väljendada, mõista originaaltekste,  vestluskaaslast

ISESEISVA KEELEKASUTAJA EDASIJÕUDNUTE TASEME (B2)
  eksamikursus

iseseisva keelekasutaja B2-taseme  põhikursuse läbinud inimesed, kel on kavas sooritada B2-tasemeeksam  ning  kes soovivad oma keeleõpinguid jätkata

sooritatud

B1-taseme keeleeksam ja läbitud B2-taseme põhikursus või üldhariduskooli 12.klassi õpilane

Valmistada ette B2-taseme eksamiks

On saadud ülevaade eksamiosadest, oskab kirjutada poolametlikke ja  isiklikke kirju ning arutlusi ja kokkuvõtteid, mõistab kuulamisülesandeid, väljendab oma arvamust, põhjendab  seisukohti, saab hakkama lugemisülesannetega, oskab anda hinnanguid, kaitsta oma seisukohti

ISESEISVA KEELEKASUTAJA EDASIJÕUDNUTE TASEME (B2)
  vilunute korduskursus

iseseisva keelekasutaja B2-taseme põhikursuse ja eksamikursuse läbinud inimesed, kes on  sooritanud B2-tasemeeksami, aga soovivad oma sooritustulemust parandada

läbitud B2-taseme põhikursus ja sooritatud

B2-taseme keeleeksam

Kinnistada B2-taseme keelepädevust  ja valmistada ette B2-taseme eksamiks

oskab kirjutada poolametlikke ja  isiklikke kirju ning arutlusi ja kokkuvõtteid, mõistab kuulamisülesandeid, väljendab oma arvamust, põhjendab  seisukohti, saab hakkama lugemisülesannetega, oskab anda hinnanguid, kaitsta oma seisukohti